Makale

Doğum Sonrası Depresyon

Doğum Sonrası Depresyon

30.08.2015

Doğum sonu dönem, kadınlar için duygulanım bozukluklarının yaşanması ve özellikle de doğum sonu depresyon açısından riskli bir dönemdir. Doğum sonu depresyon biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel faktörler nedeni ile gelişebilen, uzun süre devam edebilen, anne ve ailesinin sağlığını bozan, tedavi gerektiren ve çoğu zaman sağlık çalışanları tarafından fark edilmeyen bir ruhsal hastalık olarak tanımlanmaktadır (Aktaş, 2008:10). 

Doğum sonu depresif durumda görülen belirtiler, genel depresyon belirtilerinden farklı özellik göstermemektedir. Alışılmadık ancak patolojik olmayan üzüntü/keder duyguları ve depresif semptomları; ağlama, değersizlik, umutsuzluk, karamsarlık, sosyal izolasyon, cinsel istekte azalma, dikkat zayıflığı, kararsızlık, intihar düşünceleri, iştahta azalma ya da artma ve buna bağlı kilo değişiklikleri, uyku düzeninde değişiklikleri içerir (Kartal, 2011:17). Annenin, vücudundaki fizyolojik değişikliklere, eş ve diğer aile üyeleri ile değişen ilişkiler ve annelik rolüne uyum sağlamak zorunda olması bu dönemin güçlükleri olarak sıralanabilir (Çelikel, 2012). 

GÖRÜLME SIKLIĞI

Doğum sonu depresyon toplumdan topluma değişiklik göstermekle birlikte doğum sonu dönemdeki kadınların %10-15’inde etkilemektedir. Batı ülkelerinde doğum yapan kadınların postpartum depresyon prevelansının %10 ile %22 arasında değiştiği rapor edilmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda doğum sonu depresyon sıklığının % 17-36.9 arasında değiştiği bildirilmektedir. Ülkemizde çeşitli illerde yapılan çalışmalarda Trabzon’da kadınların % 28.1’inde, Samsun’da % 23’ünde, Sivas’ta %28.0’inde, Konya’da % 19.4’ünde, Ankara’da %23.4-%21.2’sinde, İstanbul’da %17.5’inde doğum sonu depresyon saptanmıştır (Kartal, 2011:17).

KAYNAKÇA

  • Aktaş, D. (2008). Doğum Sonu Dönemde Depresyon Görülme Durumu Ve Depresyon Gelişmesini Etkileyen Risk Faktörleri. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ensitüsü.
  • Çelikel, A.S. (2012). Doğum Sonrası Dönemde Fonksiyonel Durum İle Postpartum Depresyon İlişkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
  • Kartal, B. (2011). Primipar Gebelere Verilen Eğitimin Doğum Sonu Depresyon Üzerine Etkisi. Doktora Tezi. Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.