Bireysel Terapi
Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Weschler Yetişkinler için Zeka Ölçeği  (WAIS-III)

16 yaş ve üzeri bireylerin zihinsel yeteneklerini ölçen WAIS testi, sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Sözel bölüm bireyin sözel muhakeme, sözel ifadelendirme, sözcük dağarcığı, işitsel dikkat, uzun süreli bellek gibi sözel becerileri ölçen alt testlerden oluşurken, performans alt bölümü ise görsel dikkat, görsel-algısal organizasyon, üç boyutlu algılama, psiko-motor beceriler, işler bellek gibi daha çok performansa dayalı alt testlerden oluşmaktadır. WAIS-III te bu iki ana bölüm kendi içerisinde de alt bölümlere ayrılmakta, bu şekilde bireyin sözel ve performans yeteneklerini daha detaylı değerlendirmek mümkün olmaktadır. Buna göre, WAIS-III sözel ve performans ana bölümlerinin altında toplanan 4 endeks skor ve 14 alt boyuttan oluşmaktadır.

Türkiye normları henüz olmayan WAIS-III, Amerikan normları ile değerlendirilmekle birlikte, deneyimli klinisyenler tarafından bireyin zihinsel becerileri ile ilgili detaylı bir bilgi vermekte ve klinik amaçlarla sıklıkla kullanılmaktadır. WAIS-III bireyin güçlü ve geliştirilmesi gereken zihinsel yetenekleri ile ilgili detaylı bir yol haritası sunmakta ve ölçme amacının yanı sıra terapi planının yapılmasında da oldukça önemli bir değerlendirme aracı olarak görülmektedir. Uygulama, puanlama ve yorumlamada özel eğitim ve deneyim gerektiren WAIS-III Ölçeği’nin uygulanması, kişiden kişiye değişmekle birlikte yaklaşık 1,5-2 saat sürmektedir. 

Yetenek testleri, bireyin yetenek ve yetkinliklerinin belirlenmesinde kullanılan değerlendirme araçlarıdır. Başarı ve yetenek testleri bu guruba girmektedir. Yetenek testleri genel olarak performans ölçen testler olarak bilinir. Bireyin belirli bir alandaki becerisini, yatkınlığını ve performans başarısını ölçer. Buna en iyi örnek mesleki testlerdir. İşe alımlarda kullanılan mühendislik, bankacılık vs. gibi belirli bir beceri setine yönelik testler veya bireylerin müzik, resim gibi farklı alanlardaki yeteneklerini ölçmeye yönelik testler bu gruba girer

Bireyin kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlayan kişilik testleri temel olarak, projektif ve objektif kişilik testleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Objektif kişilik testleri, yapılandırılmış bir malzemenin sunulduğu, standart bir puanlama ve yorumlama prosedürünün olduğu testlerdir. Bu noktada, kişilik ile ilgili kâğıt-kalem testlerinin çoğu objektif testler grubuna girmektedir. 
Projektif testler ise, yapılandırılmamış bir test malzemesi karşısında bireylerin ana motiflerini ve kişilik örüntülerini değerlendirmektedir. Bireyin kişisel dinamikleri ile ilgili oldukça detaylı bir bilgi sunan projektif testler, objektif testler kadar standart bir puanlama ve yorumlama prosedürüne sahip olmadığından, klinisyenin bilgi ve deneyiminde daha çok etkilenmektedir. 

Kişilik testleri objektif ve projektif testler olarak sınıflandırılmanın yanı sıra, kullanım amacına göre de farklılaşmaktadır. MMPI, Rorschach, TAT gibi daha çok klinik amaçlarla kullanılan kişilik testleri iken, 16PF ve MBTI gibi kişilik envanterleri daha çok bireyin ön plana çıkan kişilik özellikleri ve bu bağlamda kişinin yetkinliklerini ölçen kişilik testleridir. Kişilik testlerini görmek için tıklayınız.

SA-45 (Semptom Değerlendirme Ölçeği)

Beck Depresyon Envanteri

Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçegi (EDSDÖ)

Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri

Mail Grubuna Üyelik

Çadem Psikoloji

Kısayollar

Sosyal Medya

Kısayollar

Sosyal Medya